top of page

Rezilta rechèch

31 items found for ""

Other Pages (18)

  • Trusted Resources | Immunize Kentucky Coalition

    Resous Anba a se resous ou fè konfyans nan Eta Kentucky ak Etazini an jeneral ou ka itilize pou jwenn enfòmasyon pou itilizasyon pèsonèl ou. Resous Nasyonal Gwoup Vaksen Alye Akademi Ameriken pou Pedyatri American Board of Family Medicine – Sistèm Verifikasyon sou Entènèt Asosyasyon Sante Piblik Ameriken Asosyasyon Manadjè Vaksinasyon yo Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi CDC la vle di Vaksen Children's Hospital of Philadelphia – Sant Edikasyon pou Vaksen an Fanmi k ap goumen kont grip la Jwenn Vaksen Toupre Ou Fondasyon Epatit B Kowalisyon Aksyon Vaksinasyon Kowalisyon Aksyon Vaksinasyon - Fèy Enfòmasyon sou Vaksinasyon Menengokòk Rezo Nasyonal pou Enfòmasyon sou Vaksinasyon US . Depatman Sante ak Sèvis Imen Vaksen tibebe w la Vaksen fanmi w VaccineInformation.org Ajans Kentucky Depatman Sante Piblik Kentucky Department for Public Health COVID-19 Testing Supplies Request Resource Divizyon Administrasyon ak Jesyon Finansye Divizyon epidemyoloji ak planifikasyon sante Divizyon Sèvis Laboratwa Divizyon Sante Matènèl ak Timoun Divizyon Prevansyon ak Amelyorasyon Kalite Divizyon Pwoteksyon ak Sekirite Divizyon Sante Fanm Biwo Komisyonè a Rejis Vaksinasyon Kentucky (KYIR) Òganizasyon/Asosyasyon Swen Sante Kentucky Kentucky Voices for Health Fondasyon pou yon Kentucky an sante Asosyasyon Lopital Kentucky Biwo Sante Riral Kentucky Kentucky Primary Care Association Sant Enfòmasyon sou Sante Riral Asosyasyon Enfimyè Kentucky Kentucky Academy of Physician Assistant Kentucky Health News Kò Sèvis Sante Nasyonal UK Sant Ekselans nan Sante Riral Rechèch Sante Riral Ranking Sante Konte Resous Rejyonal yo Kowalisyon Vaksinasyon Indiana Kowalisyon Vaksinasyon Santral Ohio Rezo Vaksinasyon West Virginia Iminize TN Vaksinasyon Orè pou vaksen pou granmoun (PDF) Orè pou vaksen pou granmoun ki gen iminokonpwomi (PDF) Orè vaksen pou timoun (PDF) Zouti Vaksinasyon Grip ak COVID Egzanp Lèt Ekspozisyon MUMPS Prezantasyon evènman somè Prezantasyon Dr Teichman Dr Carrico - Pwomosyon konfyans nan vaksen an Doktè Winter Prezantasyon Prezantasyon Dr Barton Prezantasyon Dr Kiviniemi Prezantasyon KVH Prezantasyon Diana Leathers Prezantasyon somè IKC Prezantasyon Senpozyòm Rejyonal Pedyat Prezantasyon Resous IKC Rejis Vaksinasyon Kentucky – Stacy Anderson Prezantasyon KHIE-KYIR Sètifika Lekòl Pedyatrik Entèvyou Motivasyon

  • Donate | Immunize Kentucky Coalition

    Fè don Ede nou anpeche maladi vaksen yo ka evite atravè gwo eta Kentucky nou an! Don sa a pral sèvi pou kreye, bay, ak pataje enfòmasyon ak vaksen bay moun ki plis bezwen li! Mwen Vle Fè Don Nou apresye ou vle fè don epi ede misyon nou! Klike sou lyen ki anba a pou w ka dirije w nan fòm obligatwa yo pou fè don! (Y ap dirije w sou sitwèb Asosyasyon nou an pou w ranpli: Tanpri ajoute "Iminize Kentucky Coalition" nan Seksyon Kòmantè Donasyon ) Fè don

  • Vaccine Forum | Immunize KY

    To see this working, head to your live site. All Posts Categories My Posts Sort by: Recent Activity Follow All Categories Create New Post jsanders Forum Disclaimer in General Discussion/Updates Disclaimer for the Childhood Vaccine Forum Welcome to our community forum, a collaborative effort by the Immunize Kentucky Coalition and the Kentucky Rural Health Association. This forum is designed to facilitate discussions and provide information regarding childhood vaccines. While we strive to 0 comments 0 May 29 Like 0 comments Comment kelly covid+flu coadministration in 2024 ? in Ask the Providers I'm starting to see and hear quite a bit for this fall's covid and flu recommendations. Flu appears to be ready on a similar schedule as in years past, but everything I've seen w COVID still appears date of availability TBA but everyone 6-months and older still need a booster. I have preferred (to 0 comments 0 vor 4 Tagen Like 0 comments Comment kentuckyruralhealt Forum rules in General Discussion/Updates We want everyone to get the most out of this community, so we ask that you please read and follow these guidelines: • Keep it friendly • Be courteous and respectful. Appreciate that others may have an opinion different from yours. • Stay on topic. When creating a new discussion thread, give a cl 0 comments 0 Apr 18, 2023 Like 0 comments Comment kentuckyruralhealt Introduce yourself in General Discussion/Updates We'd love to get to know you better. Take a moment to say hi to the community in the comments. 3 comments 3 May 22 Like 3 comments Comment Forum - Frameless Limit responsabilite nou pou Forum Vaksen pou Timoun yo Byenveni nan fowòm kominote nou an, yon efò kolaborasyon pa Immunize Kentucky Coalition ak Kentucky Rural Health Association. Fowòm sa a fèt pou fasilite diskisyon epi bay enfòmasyon konsènan vaksen timoun yo. Pandan n ap fè efò pou n ofri bonjan konesans ak sipò, li esansyèl pou nou rekonèt nati enfòmasyon yo pataje isit la: Objektif Edikasyon Sèlman: Kontni yo bay sou fowòm sa a fèt pou rezon edikatif sèlman. Li pa ta dwe entèprete kòm konsèy medikal, dyagnostik, oswa tretman. Toujou chèche konsèy doktè w oswa yon lòt pwofesyonèl sante ki kalifye ak nenpòt kesyon ou ka genyen konsènan yon kondisyon medikal oswa vaksinasyon. Opinyon Pwofesyonèl: Malgre ke pwofesyonèl swen sante yo ka kontribye nan diskisyon, kòmantè yo baze sou opinyon pèsonèl ak eksperyans. Sa yo pa ta dwe ranplase konsiltasyon medikal pwofesyonèl. Opinyon yo pa reflete pozisyon ofisyèl Kowalisyon Iminize Kentucky, Asosyasyon Sante Riral Kentucky, oswa nenpòt enstitisyon ki afilye. Presizyon ak konplè: Pandan ke nou fè efò pou asire enfòmasyon ki sou fowòm sa a egzat ak ajou, konesans medikal yo toujou ap evolye. Kowalisyon Iminize Kentucky ak Asosyasyon Sante Riral Kentucky pa ka garanti konplè, presizyon, oswa itilite nenpòt enfòmasyon yo prezante. Konfidansyalite ak Konfidansyalite: Tanpri sonje konfidansyalite ak konfidansyalite enfòmasyon sante pèsonèl yo. Evite pataje detay sante pèsonèl sansib. Sèvi ak tèm jeneral lè w ap diskite sou kondisyon sante oswa tretman. Lyen ekstèn: Lyen ki mennen nan sit ekstèn yo bay pou konvenyans ak plis enfòmasyon. Sepandan, Immunize Kentucky Coalition ak Kentucky Rural Health Association pa responsab pou kontni sit entènèt ekstèn yo oswa pou presizyon enfòmasyon yo jwenn ladan l. Moderation: Pou kenbe yon anviwònman ki bay sipò ak enfòmasyon, tout posts ak kòmantè yo pral sijè a modération. Nou rezève dwa pou retire kontni ki konsidere kòm pa apwopriye, ofansif, oswa ki pa an aliyman ak objektif fowòm nou an. Lè w patisipe nan fowòm sa a, ou dakò ak kondisyon sa yo epi ou rekonèt konsèy oswa enfòmasyon ou resevwa yo pa ta dwe ranplase konsiltasyon ak tretman medikal pwofesyonèl. Itilizasyon ou nan fowòm nan konstitye akò ou a ak kondisyon sa yo. Pou kesyon oswa enkyetid espesifik ki gen rapò ak vaksen an, nou ankouraje anpil konsilte dirèkteman ak pwofesyonèl swen sante oswa vizite sit entènèt òganizasyon sante ofisyèl yo pou konsèy ki pi aktyèl la. Mèsi paske w fè pati kominote nou an epi kontribiye nan yon Kentucky ki byen enfòme e ki an sante.

View All

Events (4)

View All

Forum Posts (9)

View All
bottom of page